Samfunnsansvar

Eidsiva Bredbånd er en garantist for regional utvikling. Vår markedsutvikling er bygget på en strategi om å styrke vår region, og gjøre den attraktiv som bosted også for kommende generasjoner.

Langt perspektiv

Vårt samfunnsengasjement er viktig for vår bedriftskultur, motivasjon og strategi. Dette kommer i tillegg til økonomisk lønnsomhet og er den langsiktige motivasjonen for eierskapet i selskapet. Eierne av Eidsiva Bredbånd er regionens energiselskaper, og de er også selskapets viktigste samarbeidspartnere.


Eidsiva Bredbånd er i en bransje som er svært investeringsintensiv de første leveårene, og det har også preget våre økonomiske resultater. Våre eiere har imidlertid hele tiden hatt et langsiktig perspektiv og tilført kapital som har gjort oss i stand til å videreføre investeringsstrategien. Eidsiva Bredbånd er av eierne definert som kjernevirksomhet, og er et betydelig og langsiktig satsingsområde. Selskapet er aktør i en investeringskrevende bransje, hvor en stor andel av investeringene gjøres i forkant av kundeleveransene. Gjennom et år legges det ned betydelig dugnadsarbeid, utviklingsarbeid, samarbeid, innovasjon og stå-på-vilje. Selskapet har et stort ønske om å være en positiv bidragsyter i vår region.

Styrker regionen


Vår markedsutvikling har hele tiden vært bygget på en strategi om å styrke vår region, og gjøre den attraktiv som bosted også for kommende generasjoner. Og selskapets grunnidé er at alle, uavhengig av hvor i regionen de bor, skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Rent teknisk leverer vi konnektivitet, vi tilrettelegger for digital kommunikasjon mellom mennesker, og det er også det vi ønsker å bidra med i samfunnsmessig sammenheng. Det gjør at virksomhet og bosetting fortsatt er mulig og attraktivt i denne flotte, men i infrastruktursammenheng geografisk krevende regionen – både topografisk og demografisk.


Det er en økende tendens til at det skapes et skille mellom de som har tilgang til bredbåndstjenester, og de som ikke har det. I vår region ser vi at dette skillet kan skapes av geografisk plassering. Eidsiva Bredbånd tar ansvar for også å bygge ut i spredtbygde strøk, og får tilbakemeldinger fra lokalmiljøene på at dette er helt avgjørende for å opprettholde bosetting og næringsvirksomhet i hele regionen. Bredbåndstilgang er vurdert å være like viktig som vei, vann og strøm. Tilgang til bredbåndstjenester kan på mange måter sies å være avgjørende for å kunne fungere og interagere i dagens samfunn.

Dugnad


Dugnadsfibermodellen, som ble lansert i 2015, har vist seg å være en suksess, og er en god pådriver i arbeidet med å få bygget ut fiberbredbånd til hele regionen. Dugnadsfibermodellen åpner for spleiselag med lokale dugnadskomitéer som ved hjelp av en betydelig dugnadsinnsats gjør det økonomisk forsvarlig å bygge ut i spredtbygde strøk, hvor vi ellers ville sett utfordringer med lønnsom og bærekraftig utbygging 
av fiberfelt.


Eidsiva Bredbånd er på lag med samfunnet for å tilby attraktive tjenester tilpasset behovet i dag og i framtiden